تیم برنامه نوتس شاتوت در سال ۱۳۹۷ تشکیل پیدا کرده و هدف از ایجاد تیم برنامه نویس شاتوت  حمایت و تشکیل استارت آپ های در حوزه های فرهنگی گردشگری موزیک وهنری می باشد